ร่างแก้ รธน. ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา วันนี้ (18 พฤศจิกายน) มีการประชุมเพื่อลงมติในญัตติทั้ง 7 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระแรก โดยใช้วิธีขานชื่อลงคะแนนรายบุคคลของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด 732 คน

ทั้งนี้ หากญัตติใดจะผ่านในวาระแรก ต้องได้คะแนนเห็นชอบตั้งแต่กึ่งหนึ่งหรือ 366 เสียง โดยในจำนวนนี้ต้องได้คะแนนจาก ส.ว. ตั้งแต่ 82 เสียงขึ้นไป สำหรับผลการลงมติมีดังนี้

ร่างแก้ รธน.

สำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ iLaw เป็นผู้แทนเสนอ ซึ่งเป็นร่างที่ม็อบคณะราษฎรเรียกร้องให้รัฐสภาเห็นชอบนั้น มี ส.ว. ลงมติเห็นชอบในหลักการเพียง 3 คน คือ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, พิศาล มาณวพัฒน์ และพีระศักดิ์ พอจิต

ขอบคุณแหล่งที่มา: thestandard

The Matter News